fbpx

Tre krisepakker og to rentenedsettelser på få uker

Både sentralbanken og myndighetene har hatt noen svært aktive uker

Norges Bank, regjeringen og Stortinget har de siste to ukene kommet med forslag til og gjennomført større tiltakspakker enn noensinne i norsk historie. Politikere fra alle partier har støttet bredt om forslagene og Stortinget har stort sett utvidet forslagene fra regjeringen.

Regjeringen har i tillegg fått en historisk fullmakt fra Stortinget til å kunne raskt gjennomføre nye forskrifter for å sikre at den kan treffe raske tiltak der det er nødvendig.

Norges Bank sin første endring

Den 12. mars besluttet Norges Bank å sette ned styringsrenten med 0,50 prosent til 1,00 prosent. I tillegg besluttet Norges Bank samme dag å tilby ekstraordinære tremåneders lån så lenge det er nødvendig til norske banker samt å redusere krav til bankenes motsykliske kapitalbuffer fra 2,50 prosent til 1,00 prosent med umiddelbar virkning. Tiltakene er ment å gi norske privatpersoner og bedrifter billigere tilgang på kapital samt å støtte bankene med likviditet for å medvirke til at slik kapitaltilgang kan skje på tross av usikkerheten i pengemarkedet.

Krisepakke nr. 1

Regjeringen la 13. mars frem hastetiltak for å redusere belastningen smittverntiltakene har på norske bedrifter. Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering ble redusert fra 15 til 2 dager, og tiltaket vil vare frem til 31. oktober. Samtidig foreslås det at ventedagene for den permitterte oppheves. Det ble også åpnet for at arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale sykepenger for 3 dager. Også selvstendige næringsdrivende og frilansere skal kunne får sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær ved egenmelding.

Ettersom skole og barnehager ble stengt fra 13. mars foreslo regjeringen at foreldre som er hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt skal ha rett på omsorgspenger fra og med 13. mars, og at dette skal gjelde i inntil 20 dager for hver forelder ved 1-2 barn 12 år eller yngre. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får også tilsvarende rett, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

Regjeringen foreslo noen endringer i skatter og avgifter ved å åpne for midlertidig adgang for å tilbakeføre årets underskudd mot beskattet overskudd i 2018 og 2019, utsatt betaling av formuesskatt for bedriftseiere for inntektsåret 2020 samt å fjerne flypassasjeravgiften og andre lufthavnavgifter frem til og med 31. oktober 2020. Personlig næringsdrivende som skulle betale første termin av forskuddsskatt 15. mars fikk utsatt denne til 1. mai. Senere er også tilsvarende forskuddsskatt for andre termin utsatt fra 15. mai til 15. juli.

Krisepakke nr. 2

Den 15. mars lanserte regjeringen låne- og garantiordninger på minimum 100 milliarder kroner. En statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Dette omfatter nye lån til bedrifter som bankene mener vil være lønnsomme på sikt, og staten vil garantere for en større andel av lånene. Ordningen får i første omgang en ramme på 50 milliarder kroner. I tillegg gjenopprettes Statens Obligasjonsfond som et tiltak rettet mot de største bedriftene i Norge. Tiltaket skal bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedene slik at bedriftene fortsatt får lån. Regjeringen kommer til å foreslå overfor Stortinget at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet. Regjeringen besluttet samtidig også å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai.

Regjeringen kom også med forslag om at permitterte sikres 100 % lønn inntil 6G (ca. kr 600.000) fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trådte i kraft fra 20. mars.

Regjeringen foreslo også at arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng i en termin (to måneder) og det legges antakelig opp til at dette blir 3. termin i år.

Norges Bank sin andre endring

Den 19. mars besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten med ytterligere 0,75 prosent til 0,25 prosent, som også er det laveste nivået i moderne tid. Samtidig offentliggjorde Norges Bank at de hadde opprettet nye likviditetsordninger for dollar og at sentralbanken vurderer å gripe inn i valutamarkedet på grunn av den store svekkelsen i den norske kronen.

Krisepakke nr. 3

Den 27. mars lanserte regjeringen den hittil siste tiltakspakken som sist helg ble diskutert i Stortinget og denne uken ferdigforhandlet, mens siste detaljer skal fastlegges denne uken. Den store nyheten var en kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet. Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smittverntiltakene. Kostnadene knyttet til denne kompensasjonsordningen er estimert til 50 milliarder kroner for to måneder.

Regjeringen legger videre opp til at Innovasjon Norge tilføres 2,5 milliarder kroner for ekstra tilskudd til unge vekstbedrifter, rammen for innovasjonslån økes med 1,6 milliarder kroner, rentestøttefondet økes med 300 millioner kroner for å bistå til gjeldsbetjening for nåværende lån, økt tilskuddsramme for tilskudd til private innovasjonsmiljøer med 50 millioner kroner, økt ramme for næringsrettet forskning med 50 millioner kroner og 1 milliard kroner i økt kapital til Investinor for investeringer i bedrifter i tidlig fase.

Regjeringen foreslår forlenget dagpengeperiode for oppsagte og permitterte. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned i år. For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden for de som var permittert før 1. mars, og dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker, og dette gjelder inntil videre ut juni.

Regjeringen åpner videre for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger slik at de som trenger det mest kan få raskt penger inn på konto.

Regjeringen reduserer den lave satsen i merverdiavgiften fra 12 til 7 prosent helt frem til 31. oktober 2020 for bransjer som reiseliv og idrett.

Dagens krisepakke

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Bedriftene kan få dekket inntil 90 prosent av sine faste kostnader.

Etter hvert som de økonomiske konsekvensene blir tydeligere vil nok også tiltakene bli enda mer skreddersydde. Norges Bank vil nok spesielt følge med på om det er tilstrekkelig likviditet i banksystemet samt trå til dersom den norske kronen på nytt skulle bli satt under press.

Trykk her for mer detaljert oversikt over myndighetenes tiltak og forslag i forbindelse med koronasituasjonen.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x