fbpx

Tips ifm. kontroll av Skattemeldingen

Fristen for kontroll og innlevering av Skattemeldingen nærmer seg. Her er noen tips til hva du kanskje bør huske på.

Vi avholdt et webinar torsdag 23. april 2020. Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra det webinaret, og Frederic Brudi sin presentasjon. Du finner link til opptak av webinaret og presentasjonen til Frederic på denne linken (scroll ned til “Oversikt over tidligere webinarer”).

Frister og betaling

Innleveringsfrist for lønnsmottakere og pensjonister er som vanlig 30. april. Det er enkelt å søke om utsettelse med 1 måned hvis man ønsker det, og alle som søker om dette får det innvilget. For selvstendig næringsdrivende og selskaper er normalt 31. mai frist for innlevering, men i år er innleveringsfristen flyttet til 31. august.

For å unngå renter på eventuell restskatt må summen innbetales innen 31. mai. Rentenivået er lavt på 1,17 % per år, men beregnes fra 1. juli skattefastsettingsåret og frem til skatten innbetales.

Nytt i år er at man selv må skaffe kontonummer og KID-nr.

 • Kontonummer finner du her.
 • KID-nr finner du her.

Hvis ikke restskatten betales i forkant får man faktura på beløpet, etter at skatteoppgjøret foreligger. Tidligste forfall er 15. august.

Generelle enkle tips

Ikke legg ved dokumentasjon med mindre det er særskilt etterspurt. Du må til gjengjeld kunne fremvise dokumentasjon ved forespørsel. Kontroller opplysningene i skattemeldingen mot årsoppgavene dine. Det er den skattepliktiges ansvar å påse at opplysningene i skattemeldingen stemmer.

Dersom du glemte et fradrag i fjor, eller for inntil tre år siden, kan du kreve fradrag i årets skattemelding. Husk at du må kunne dokumentere ved forespørsel.

Dersom fristen er forbi og du har glemt et fradrag i år – gå inn og korriger skattemeldingen likevel. Skatteoppgjøret oppdateres fortløpende.

Det er mange flinke mennesker som jobber i Skatteetaten, og man får ofte gode svar på spørsmål ved å ta direkte kontakt. Kontaktopplysninger finner du her.

To varianter av Skattemeldingen i år

Den gamle: Altinn

 • Logg inn på www.altinn.no.
 • Velg innboks i meny på venstre side
 • Klikk på Til utfylling: RF-1030 etc.
 • “Jeg vil fortsette i Altinn”

Den nye: Skatteetaten

De som har fått den nye versjonen av Skattemeldingen kan velge hvilken de vil bruke, mens enkelte kun har tilgang til den gamle, og blir videresendt til Altinn ved innlogging på Skatteetaten.

Gradvis skal alle fases over til ny utgave – så det kan være like godt å bli kjent med den nå. Nytt i år er også endringen fra Poster til Tema. Finn igjen postene (og tilhørende tema) ved å trykke her.

Få med deg alle fradrag

Viktig for Forvaltningshusets kunder

All skatterapportering som utføres av Forvaltningshuset blir tilgjengelig på den enkelte kundes sider på Kundenett. Innlogging via denne linken.

Opplysninger om fondsverdier og realisert gevinst/tap er forhåndsutfylt, men kan og bør kontrolleres i årsoppgaven. Opplysninger om forhold som ikke er rapportert eller delvis rapportert finnes i dokumentet “Tillegg til årsoppgave”.

Kostnader til inntekts erverv er fradragsberettiget. Men du må selv fremsette krav om slike fradrag. Alle kostnader til Forvaltningshuset som kan kreves fradrag for finnes i “Tillegg til årsoppgave”.

Andre kostnader som kan være verdt å kreve fradrag for:

 • Årsavgift VPS-konto (sjekk prisliste hos din forretningsfører)
 • Gebyrer ved refinansiering av lån (i tillegg til tinglysningsgebyr)
 • Fradrag for skatt betalt i utlandet (f.eks. for inntekter mottatt i utlandet)
 • Ved langtidsutleie: fellesutgifter/husleie, festeavgift, kommunale avgifter, kjøring til/fra eiendommen, i tillegg til vedlikeholdsutgifter (kostnader for å holde boligen i samme stand som den var)
 • Ved møblert utleie over 3 år utgiftsføres møbler i anskaffelsesåret (avskrivning hvis pris over 15.000 kr). Ved kortere utleie fradragføres 15 % av brutto leieinntekt.
 • Gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning (er som regel forhåndsutfylt, men kun hvis mottaker har opplysning om givers fødsels- og personnummer).
 • Dersom reelle utgifter som kan forbindes med arbeidsinntekt overstiger minstefradraget (104.450 kr for 2019) kan man bruke reelle utgifter i stedet.

Se ellers Skatteetatens fradragsveileder her.

Husk også å opplyse om formue i utlandet.

Andre nyheter i 2019

Det er nye regler for beskatning av fondskonto, hvor det (nesten) likestilles med andre måter å oppbevare/eie verdipapirer.

Reglene for kortidsutleie er endret. Utleie der leieforholdet varer kortere enn 30 dager er alltid skattepliktig, selv om leieforholdet gjelder mindre enn 50 % av boligen. Utleieinntekt inntil kr 10.000 er skattefritt, av overstigende beløp regnes 85 % som skattepliktig inntekt.

Pendlere får ikke lenger fradrag for utgifter til kost om det er muligheter for å oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen.

Eldre nyheter

Gjennom de siste årene har ulike verdsettelsesrabatter blitt faset inn, parallelt med endring i beskatning av utbytter og gevinst for aksjerelaterte verdipapirer.

 • Formuesverdi av primærbolig utgjør 25 % av markedsverdi. Fritidseiendom har en formuesverdi på 30 % av markedsverdi. For sekundærbolig er det 90 % av markedsverdi.
 • Formuesverdi av aksjer og aksjefond utgjør 75 % av markedsverdi (25 % formuesrabatt)
 • Skattesats på aksjeutbytte og aksjegevinst er 31,68 % (22 % skatt på alminnelig inntekt blir oppjustert med en faktor på 1,44)

Ved første øyekast kan det se ut som det kun er formuesverdien til eiendom som påvirkes av verdsettelsesrabatten i skattemeldingen, men man finner nye linjer for endelig beregning av alminnelig inntekt og formue. Her vil “Verdsettingsrabatt formue” og “Oppjusteringsbeløp aksjeinntekt/tap” fremkomme. Her tas det automatisk hensyn til rabattene nevnt over.

Hvis beregningsgrunnlaget av primærbolig, fritidsbolig eller sekundærbolig oppleves urimelig, må man kunne dokumentere at det utgjør mer enn 30 % for primærbolig eller 100 % for sekundærbolig. Det er strenge krav for å dokumentere dette hvis man endrer beregningsgrunnlaget, og man bør hente inn verdivurdering fra megler hvis man er i tvil.

NB: Informasjonen i denne artikkelen tar utgangspunkt i skattereglene slik de fremstår per. 23. april 2020. Endringer i skattereglene og andre regler kan forekomme. Den enkelte skattepliktige er selv ansvarlig for opplysningene i ens egen Skattemelding, og Forvaltningshuset er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av bruk av informasjon fra denne artikkelen.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x