fbpx

Revidert nasjonalbudsjett uten store endringer

Artikkel om nasjonalbudsjettet

I revidert nasjonalbudsjett 2018 anslås det en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 % i år og 2,6 % til neste år. Den nøytrale finanspolitiske innretningen som ble ble lagt opp til i budsjettet som Stortinget vedtok i desember (saldert budsjett) videreføres. Bruken av oljeinntekter anslås nå til 225,5 milliarder kroner i 2018, det er 5,6 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett.

I forhold til vedtatt statsbudsjett for 2018 blir det i revidert statsbudsjett foreslått en rekke tilleggsbevilgninger og anslagsendringer som samlet sett utgjør betydelige beløp, men som enkeltvis kun er å anse som justeringer.

Det ble lagt frem forslag til endringer i skattereglene i forbindelse med revidert statsbudsjett. Det er et par praktisk viktige endringer, men for øvrig ingen større endringer:

Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår å innføre en kildeskatt for utenlandske arbeidstakere som har midlertidig opphold i Norge. De foreslåtte reglene innebærer at arbeidsinntektene skattlegges etter en bruttometode med en fast sats på 25 %. Det gis ingen fradrag i skattegrunnlaget. Skatten fastsettes fortløpende ved arbeidsgivers trekk og melding til Skatteetaten. Skattyter skal ikke innlevere skattemelding for inntekter som er omfattet av ordningen. Den foreslåtte ordningen gjelder ikke for skattytere som har inntekter over trinn 3 i trinnskatten og for de med virksomhetsinntekter. Ordningen er foreslått å bli gjort valgfri.

Videre foreslår regjeringen å oppheve standardfradraget for utenlandske arbeidstakere. Standardfradraget beholdes for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere, da denne gruppen arbeidstakere ikke inngår i det nye forslaget.

Naturalytelser i arbeidsforhold

Regjeringen foreslår endringer som avklarer at det er arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere, gjøre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle naturalytelser de ansatte mottar i arbeidsforholdet. Dette skal også gjelde når ytelsene kommer via en forretningsforbindelse.

I tillegg foreslås det flere endringer som er ment å klargjøre eller forenkle gjeldende regler, blant annet:

  • at personalrabatter for ansatte maksimalt kan være på 50 % og uansett innenfor et samlet årlig maksbeløp som vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2019,
  • visse endringer i reglene for jubileums- og oppmerksomhetsgaver til ansatte,
  • skattefritak for overtidsmat som dekkes av arbeidsgiver innenfor en fast beløpsgrense som vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2019,
  • skattefritak for fri avis til ansatte som dekker et “tjenstlig behov”, og
  • opphevelse av skattefritaket for arbeidsgiverfinansiering av barnehageplass for ansattes barn

Endring i overgangsreglene for aksjesparekonto

Regjeringen foreslår å endre overgangsreglene for aksjesparekonto slik at negativ inngangsverdi blir skattlagt når aksjer overføres til aksjesparekonto. Forslaget ble varslet 26. april 2018 og det foreslås at endringen får virkning fra dagen den ble varslet.

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift

Regjeringen varsler at den tar sikte på å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske parallellutgaver av trykte tidsskrift, slik at trykte tidsskrift som er fritatt for merverdiavgift også kan gis ut elektronisk med fritak for merverdiavgift. Dagens fritak for trykte tidsskrift, hvor det nå varsles fritak for elektroniske parallellutgaver, gjelder tidsskrift som hovedsakelig (80 prosent av opplaget) omsettes til faste abonnenter eller deles ut til foreningsmedlemmer, og tidsskrift med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold.

Grunnrenteskatt på havbruk

Regjeringen opplyser om utredning av og eventuelle forslag til en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020.

Dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

I forbindelse med innføringen av skatteforvaltningsloven i 2017 foreslo Finansdepartementet nye regler for dokumentasjonskrav utenlandske aksjonærer må oppfylle for å få redusert kildeskattetrekk på utbytter fra norske selskaper. Finansdepartementet har etter en ny vurdering kommet til at de nye reglene er for krevende både for skattemyndighetene og aksjonærene, og ikrafttredelsen av de nye reglene er utsatt til 1. januar 2019.

Redusert alkoholavgift for småbryggerier

Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften på øl med mellom 3,7 og til og med 4,7 volumprosent alkohol fra småbryggerier.

Det forventes ikke stor strid på Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men det kan være at noen gamle saker kommer opp igjen til ny vurdering i denne sammenheng. Kanskje Venstre kan få påvirket Regjeringen til å utvide de nye opsjonsreglene for oppstartsbedrifter, og KRF vil nok benytte anledningen til å ny vurdering av sukkeravgiften. I tillegg vil nok opposisjonen følge opp regjeringens oppfølging av Forvarsforliket med spesielt fokus på Hæren og helikoper i Nord-Norge.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x