fbpx

Markedskommentar november 2018

Forvaltningshusets markedskommentar for oktober 2018

Oktober var preget av et bredt fall i aksjemarkedene, ledet an av amerikanske aksjer og spesielt store teknologiselskaper. Den amerikanske dollaren styrket seg på bred basis og dempet noe av nedgangen for norske investorer med global eksponering. I likhet med markedsfallet i februar falt verdien av obligasjoner samtidig med aksjer, noe markedet ikke har vært vant med de siste 10 årene.

Avkastning, utvalgte indekser.


Bredt fall i aksjer, teknologi spesielt utsatt

Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) falt med 6,9 prosent i september, målt i amerikanske dollar. Avkastningen i norske kroner var minus 4,5 prosent, hjulpet av sterkere dollar (dollaren styrket seg på bred basis gjennom måneden, og var handelsvektet opp 2,1 prosent).

Det amerikanske aksjemarkedet har vært en av de beste markedene i år, men det var også et av de markedene som falt mest i oktober. Den brede aksjeindeksen S&P 500 endte ned nesten 7 prosent, og teknologitunge Nasdag ned over 9 prosent. Innenfor sektorene var det aksjene som har gått best i år, teknologi og energi, som opplevde det største fallet. Samtidig er det disse sektorene som har gitt best avkastning i år, hjulpet av et sterkt momentum i henholdsvis teknologisektoren og en stigende oljepris.

Det var få steder å gjemme seg på aksjesiden, selv om enkelte defensive bransjer som forsyning (utilities) og ikke syklisk-konsum gjorte det relativt bedre enn andre sektorer.

En ventet korreksjon i teknologi


Oslo Børs var intet unntak og fondsindeksen endte ned 4,9 prosent. En stor del av energiselskapene som har hatt en meget sterk utvikling i år, ledet også an kursfallet. Blant annet falt seismikkselskapene TGS og PGS med henholdsvis 15 prosent og 28 prosent, og Aker BP falt 20 prosent. Oppdrettsselskapene Lerøy og Austevoll gikk mot strømmen og steg henholdsvis 17 og 20 prosent.

Det er vanskelig å gi noen spesifikk forklaring på hva som utløste kursfallet i oktober, men det er flere temaer som har bekymret investorer i det siste. Blant annet den amerikanske sentralbankens stramme pengepolitikk som indikerer en videre renteoppgang, virkninger av den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina, avtakende vekst i Kina og generelt mindre likviditetstilførsel fra sentralbankene. Det spekuleres også i om vekstmomentet i USA er avtagende, og hvordan dette vil slå ut i selskapenes inntjening fremover.

Nedgangen i aksjemarkedene i oktober synes å være en korreksjon snarere enn starten på en dypere nedtur. Starten av november tegner et noe mer optimistisk bilde av markedet, men vi forventer fortsatt at overnevnte uromomenter vil kunne by på mer svingninger i aksjemarkedet fremover. Det er mer krevende å være investor i slike tider, men det er også verdt å huske på at de små svingningene vi har sett i aksjemarkedene de senere årene er unntak, og ikke normalen. Deltagelse i aksjemarkedet gir eksponering til verdiskapningen som skjer i samfunnet, men det skjer ikke uten risiko, og det er risikoen man får betalt for over tid.

Store fall, men er de uvanlige?

God kok i amerikansk økonomi

Et fortsatt stramt arbeidsmarked i USA tilsier at vi vil se økt press på lønninger fremover (timelønningene har allerede kommet opp på høyeste nivå på ni år). Høyere lønnsvekst og mindre ledig kapasitet i økonomien har forsiktig begynt å vise seg i form av høyere inflasjon, og kjerneinflasjonen nærmer seg nå sentralbankens mål på 2 prosent. Disse tallene underbygger sentralbankens siste kommentarer om økonomien, der flere medlemmer ser et behov for noe strammere politikk enn tidligere kommunisert.

Lange renter tikket oppover


Obligasjoner falt i takt med aksjemarkedet

Den brede globale obligasjonsindeksen, Bloomberg Barclays Global Agg, falt med 0,3 prosent i oktober og er for året ned 1,3 prosent. I likhet med børsuroen i februar i år, så falt aksjemarkedet og det brede obligasjonsmarkedet samtidig. Dette er ulikt hva vi har vært vant til de 10 siste årene, da obligasjoner som regel har virket som en motvekt til fall i aksjemarkedene. Grunnen til at det ser litt annerledes ut nå, er at markedet i større grad reagerer på økte renter, og økte renter påvirker obligasjoner negativt (øker renten, faller verdien av obligasjonene og motsatt).

Obligasjoner av lavere kvalitet, high yield obligasjoner, falt også i verdi i oktober. På indeksnivå er fallet tosidig, høyere renter påvirker kursene negativt, men vi så også økt kredittpåslag (investorer krever høyere premie for å holde denne typen obligasjoner) i tilknytning til uroen i markedet. Økningen i kredittpåslaget var størst for euro- og dollardenominerte obligasjoner.

NøkkeltallSiste månedHittil i år
Oslo Børs fondsindeks (OSEFX)-4,9 %8,5 %
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (USD)-6,9 %-1,4 %
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (NOK)-4,5 %-0,9 %
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (USD)-8,7 %-15,5 %
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (NOK)-5,8 %-13,1 %
Amerikanske aksjer (S&P500) (USD)-6,8 %3,0 %
Amerikanske aksjer (S&P500) (NOK)-3,8 %5,9 %
Europeiske aksjer (EUROSTOXX) (USD)-5,5 %-4,1 %
Europeiske aksjer (EUROSTOXX) (nok)-4,9 %-7,0 %
Globale obligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)-0,3 %-1,2 %
Globale høyrenteobligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)-1,6 %-2,3 %
Oljepris (Crude Oil U$/BBL)-9,5 %12,2 %
NOK til USD (postitivt = svakere krone)3,2 %2,8 %
NOK til EUR (postitivt = svakere krone)0,7 %-3,0 %

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x