fbpx

Markedskommentar for februar 2019

Risikable aktiva videre opp i februar

Aksjemarkedene toget videre i februar, hjulpet av jevnt over gode inntjeningstall for fjerde kvartal, den amerikanske sentralbankens antatte pause med videre rentehevinger og fremdrift i handelssamtalene mellom USA og Kina. Stort sett alle risikable aktiva endte måneden med positivt fortegn. Også i rentemarkedene var utviklingen positiv, med fallende kredittpåslag og sidelengs utvikling i lange renter.

Utvikling utvalgte indekser jan-feb 2019

Sterk amerikansk vekst i 2018, nedjusterte utsikter fremover

Aksje- og rentemarkedene fortsatte oppgangen i februar, men globale makrotall viser tegn til en forsiktig oppbremsing. Økonomiske indikatorer og stemningsbarometre viser noe lavere nivåer enn det vi har sett gjennom fjoråret. Mye er riktignok forventet – veksten enkelte steder har vært over trend, og er nå på mer fornuftige nivåer. Spesielt konsumtall har vært svakere i USA de siste månedene, men tendensen har vært den samme i Europa. Dette har blant annet ført til at vekstutsiktene er tatt noe ned.

Svakere nøkkeltall til tross, amerikansk økonomi, målt ved BNP, vokste med 3,1 prosent i 2018. Dette er den høyeste årlige veksttakten i denne oppgangssyklusen. BNP-veksten fremover er forventet å være noe lavere, estimatene er foreløpig på 2,3 prosent for 2019 og 2,0 prosent for 2020.

USA BNP vekst

Den Europeiske sentralbanken, ECB, har nedjustert vekst og inflasjonsprognosene for de kommende årene, noe som indikerer at vi antageligvis må vente til 2020 før vi ser noen renteheving eller andre innstrammende tiltak. ECB har nedjustert BNP-vekstforventningene for eurosonen fra 1,7 prosent til ca. 1,1 prosent for 2019. Oppbremsingen skyldes svakere global vekst, svekket global handel og delvis forhold innenfor enkelte land og sektorer innad i eurosonen. Lyspunktene er at arbeidsledigheten fortsatt er fallende i hele eurosonen og at industriproduksjonen har tatt seg opp noe.

Eurosonen - dempet inflasjonspress

Hellas utstedte ved månedsskiftet en statsobligasjon med ti års løpetid for første gang på ni år. Sist Hellas utstedte en obligasjon med tilsvarende løpetid var i mars 2010, bare noen uker før landet ble stengt ute fra globale finansmarkeder og ble tvunget til å søke den første av tre krisepakker fra EU og det Internasjonale Pengefondet. Utstedelsen av obligasjonen kom bare noen dager etter at kredittvurderingsbyrået Moody’s oppgraderte Hellas’ kredittverdighet. Den er fortsatt i den lavere enden av skalaen, men dette er et tydelig signal om at landet har kommet seg ut av den finansielle knipen – det forventes budsjettoverskudd for de neste fire årene, og arbeidsledigheten er nå under 20 prosent.

Aksjemarkedene opp, USA med beste børsstart siden 1991

Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 3,1 prosent i februar, målt i amerikanske dollar. Avkastningen målt i norske kroner var 4,2 prosent, hjulpet av en sterkere dollar (dollaren styrket seg med 1,5 prosent).

Amerikanske aksjer har svingt mye de siste månedene. Først kom den dårligste desembermåneden siden 1931, og nå har vi nettopp sett den beste årsstarten siden 1991. Den brede aksjeindeksen S&P 500 var opp 4,7 prosent i februar, og er hittil i år opp 10 prosent. Oppgangen var drevet av store IT-selskaper som Microsoft og Intel, samt en rekke selskaper i industrisektoren.

Fremvoksende markeder (MSCI EM) var opp 1,7 prosent målt i norske kroner. Med bakgrunn i svakere nøkkeltall og potensielle implikasjoner av amerikanske tariffer, har kinesiske myndigheter iverksatt tiltak for å opprettholde innenlandsk inflasjon og vekst. Fokuset har skiftet fra å bygge ned gjeld, over til forsiktig stimulerende penge- og finanspolitikk. Tiltakene er blant annet kutt i bankenes reservekrav, samt insentiver for banker til å opprettholde utlånstakten til private selskaper (for å opprettholde aktiviteten i økonomien). Dette ser allerede ut til å ha påvirket det kinesiske aksjemarkedet, som var opp nesten 15 prosent i februar. I andre enden, var utviklingen i Latin-Amerika og EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) flat i februar, og negativ i Mexico og Brasil.

Norske aksjer, målt ved fondsindeksen, endte måneden opp 3,7 prosent, og er hittil i år opp 8,5 prosent. De største bidragsyterne til oppgangen var Schibsted, DNB, MOWI (Marine Harvest) og Telenor. Selskapene på Oslo Børs har rapportert tall for fjerde kvartal og året 2018. Fasiten er at driftsinntektene var noe over analytikernes forventninger, men resultatene var noe svakere. Norsk Hydro, som hadde en svak utvikling i 2018, har fortsatt den negative trenden i 2019 og er ned over 10 prosent hittil i år. Selskapet preges fortsatt av utfordringer knyttet til utslippsskandalen i Brasil i 2018.

Risiko i enkeltaksjer

Renter

Lange renter falt i siste del av 2018 og har utviklet seg flatt gjennom starten av året. Kredittpåslaget har blitt redusert videre i februar, hvilket har påvirket obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) positivt.

Sidelengs for lange renter

Oppsummert

Utvikling i utvalgte indekser stolpediagram

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x