fbpx

Markedskommentar for mai 2019

Sist måned ble ruglete for markedene, med handelskrig tilbake i fokus.

Mai ble en ruglete måned i markedene, med handelskrig tilbake i fokus

Etter fire måneder med oppgang falt globale aksjer tilbake i mai. En medvirkende årsak har vært utviklingen i handelskonflikten mellom USA og Kina, som blusset opp igjen etter at Trump twitret om å øke tollsatsene på varer fra Kina, og dermed brøt forhandlingene sammen (som tilsynelatende var godt på vei mot en endelig avtale). På toppen av dette kom det i tillegg et nytt utspill om økte tollsatser, denne gangen mot USAs tredje største handelspartner, Mexico. Bekymringen for hva dette vil bety for den globale veksten førte til en noe avventende tone i markedet. Globale aksjer falt 4,7 prosent i mai (5,7 prosent i USD). Også råvareprisene falt noe tilbake, blant annet var oljeprisen ned ca. 8 prosent.

Fed holder kursen, Trump twitrer

Den amerikanske sentralbanken, Fed, holdt som forventet renten uendret på 2,25 – 2, 50 prosent i mai. Det var lite nyheter knyttet til den økonomiske utviklingen, men prisveksten ble igjen tatt opp som et tema. Inflasjonstallene fra april kom inn på 2 prosent på årsbasis, men har ligget lavere de siste månedene på 1,6 prosent, under Feds mål på 2 prosent. Sentralbanken har tidligere uttalt at de ønsker å la renten være i en periode ettersom den økonomiske veksten er tilfredsstillende og at arbeidsmarkedet holder seg godt, men ordlyden har endret seg til at «neste renteendring kan like gjerne være ned som opp». Markedet har endret syn etter den siste tids uro i finansmarkedene, og priser inn rentekutt i siste halvdel av året. Globale statsrenter har fortsatt å falle i mai, og er på årets laveste nivåer.

Handelskonflikten tok en ny vending i mai da Trump twitret om økte tollsatser til 25 prosent på varer for om lag 200 mrd. dollar (opp fra 10 prosent). I tillegg varslet han at det ville kunne legges toll på en rekke andre importvarer til en verdi av 325 mrd. dollar. Utspillet ble begrunnet i at Kina hadde trukket seg fra flere avtalepunkter som partene tidligere var enige om. Kinesiske myndigheter kom med et motsvar noen dager senere og truet med at kinesisk import fra USA tilsvarende 60 mrd. dollar ville bli ilagt toll. I tillegg har Trump også truet med tollkrig mot USAs tredje største handelspartner, Mexico. Det diskuteres hyppig om hvor mye en reel handelskrig vil påvirke den globale økonomiske veksten. Estimatene varierer, men flere ligger rundt 0,5 prosent negativ BNP-utvikling for USA og tilsvarende 1 prosent for Kina. Om det blir en realitet er det færre som tror på. Det virker mer nærliggende å se på dette som et forhandlingsknep fra amerikanerne.

Aksjemarkedene med bred nedgang i mai

Etter fire knallsterke måneder var det pause i oppgangen for risikable aktiva. Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) falt med 5,7 prosent i mai, målt i amerikanske dollar. Avkastningen målt i norske kroner var 4,7 prosent, hjulpet av en sterkere dollar (dollaren styrket seg med 1,2 prosent). Det kan se ut som om markedene priser inn lavere økonomisk vekst fremover, men samtidig må markedsfallet også sees i sammenheng med den kraftige børsoppgangen i starten av året.

Den amerikanske indeksen S&P 500 falt med 5,2 prosent i mai. Blant annet reagerte en rekke av de store teknologiselskapene negativt på nyheten om at USA gjør det ulovlig å dele teknologi med det kinesiske selskapet Huawei. Sektormessig var det de mer defensive aksjene, som konsum og helse, som hadde bedre utvikling enn det generelle markedet.

Fremvoksende markeder (MSCI EM) var ned 6,1 prosent målt i norske kroner i mai, men indeksen er opp 5,3 prosent hittil i år, og henger dermed litt bak utviklingen i industrilandene. Asiatiske børser har også blitt påvirket av uroen knyttet til handelskonflikten. Russland og Brasil kunne vise til positiv avkastning i en måned der kinesiske aksjer falt med ca. 14 prosent. På sektornivå holdt også de mer defensive sektorene igjen, mens teknologiaksjer falt mest.

Norske aksjer, målt ved fondsindeksen, endte måneden ned 2,6 prosent, og klarte seg dermed klart bedre enn globale markeder, til tross for et kraftig oljeprisfall. Den gode utviklingen relativt til andre markeder kan i stor grad tilskrives defensive konsumaksjer som fiskeoppdrett og Orkla. Sjømatsektoren står for 1/5 av Oslo Børs og var opp over 8 prosent i måneden.

Renter

Det har vært lite nytt å melde fra sentralbankene i mai, men utviklingen i markedet førte til at globale statsrenter falt ytterligere i mai. Den brede obligasjonsindeksen, Bloomberg Barclays Global Aggregate, steg med 1,3 prosent i mai. Kredittpåslaget utviklet seg negativt i takt med at risikoappetitten falt i mai, og påvirket obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) negativt. Indeksen for globale høyrenteobligasjoner er fortsatt opp over 6 hittil i år.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x