fbpx

Markedskommentar desember 2018

Forvaltningshusets markedskommentar for november 2018

Etter en tøff måned for aksjemarkedene i oktober, var utviklingen blandet i november. Globale aksjer endte opp etter en volatil måned, mens selskapene på Oslo Børs falt i verdi, ledet an av et stort fall i oljeprisen og energisektoren. Noe svakere vektsutsikter for den globale økonomien har ført til at rentenivået for langsiktige statsobligasjoner falt i mange land. I kjølvannet av senere tids markedsuro og forventninger til avtagende vekst i USA spekuleres det i om vi vil se færre rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken (Fed). Lyspunktet i november var «våpenhvile» i den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina.

Blandet i aksjer, Oslo Børs tynget av oljeprisen

Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 1,4 prosent i november, målt i amerikanske dollar. Avkastningen i norske kroner var 3,9 prosent, hjulpet av sterkere dollar. Avkastningen var blandet på tvers av regioner, med oppgang i de fleste store markeder, med unntak av europeiske aksjer (målt ved STOXX 600) som falt med ca. 1 prosent. Fremvoksende markeder (MSCI EM) var opp over 6 prosent målt i norske kroner, og hentet igjen noe av fallet fra tidligere i år. Ser vi nærmere på sektoravkastningen utviklet forsyning og helse (spesielt de store farmasiselskapene) seg positivt. Nedgangen fortsatte for IT- og energiaksjer i oktober.

Microsoft og Apple

Oslo Børs, som har hatt en sterk utvikling i år, har falt tilbake i oktober og november. Oljeprisen har trukket energirelaterte aksjer opp i starten av året, men de samme aksjene har falt mye etter at oljeprisen har falt over 30 prosent siden midten av oktober. Det er flere faktorer som har bidratt til lavere oljepris, blant annet lavere etterspørselsforventninger, økt produksjon av skiferolje fra USA og global lageroppbygging. Lavere oljepris skaper inntektsfall for oljeproduserende land og selskaper, men på den andre siden øker kjøpekraften til husholdninger og bedrifter (blant annet billigere drivstoff).

Volatil oljepris påvirker Oslo Børs

Resultatsesongen på Oslo Børs var noe svakere sett i forhold til eksempelvis USA og Europa. Fire av ti selskaper i fondsindeksen leverte bedre tall enn forventet, men samlet sett leverte selskapene bak forventningene. Oljeprisfall til tross, Oslo Børs, målt ved fondsindeksen OSEFX, var opp over 6 prosent for året ved utgangen av november.

 «Langt fra» eller «rett under» fra Fed

På et møte i oktober uttalte sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, at styringsrenten i USA fortsatt var «langt fra nøytral». Den nøytrale renten er den styringsrenten som verken stimulerer eller hindrer økonomisk vekst. «Langt fra nøytral» ble tolket av markedet som at det ville komme hyppige rentehevinger fremover, noe som igjen løftet tiårsrenten betydelig i oktober. Etter den siste tids uro i finansmarkedene, samt forventninger til svakere vekst i USA neste år, endret tonen seg og Powell sa senere i en tale at renten er «rett under» nøytral rente. Markedet har derfor endret oppfatningen av hva som er et nøytralt rentenivå, og forventer derfor færre økninger fra dagens nivå på 2,0 – 2,25 prosent, enn tidligere antatt. Samlet sett påvirket dette forventningene i markedet, og lange renter falt.

Globale statsrenter 10 år

Risikopåslaget økte for obligasjoner i november

Den brede globale obligasjonsindeksen, Bloomberg Barclays Global Aggregate, steg med 0,4 prosent i november og er for året ned nesten 1 prosent. Fallende langrenter i store deler av verden påvirket obligasjonskursene positivt, men dette ble samtidig motvirket av at kredittpåslaget økte noe gjennom måneden. Kredittpåslaget økte spesielt for selskapsobligasjoner av lavere kvalitet, high yield (investorer krever høyere premie for å holde denne typen obligasjoner).

NøkkeltallSiste månedHittil i år
Oslo Børs fondsindeks (OSEFX)-2,7 %5,6 %
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (USD)1,4 %0,0 %
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (NOK)3,9 %3,0 %
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (USD)4,1 %-12,0 %
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (NOK)6,6 %-7,4 %
Amerikanske aksjer (S&P500) (USD)2,0 %5,1 %
Amerikanske aksjer (S&P500) (NOK)4,5 %10,6 %
Europeiske aksjer (EUROSTOXX) (USD)-1,0 %-5,1 %
Europeiske aksjer (EUROSTOXX) (nok)1,3 %-5,8 %
Globale obligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)0,4 %-0,9 %
Globale høyrenteobligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)-1,1 %-3,3 %
Oljepris (Crude Oil U$/BBL)-23,1 %-13,8 %
NOK til USD (postitivt = svakere krone)2,4 %5,2 %
NOK til EUR (postitivt = svakere krone)2,3 %-0,8 %

Utvikling i utvalgte indekser

__

Tall og data hentet fra Thomson Reuters Datastream. 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x