fbpx

Markedskommentar for mars 2019

Aksjer steg videre i mars, og med det har årets første kvartal gitt tosifret avkastning for globale aksjer.

Aksjer opp, renter ned

Aksjer steg videre i mars, og med det har årets første kvartal gitt tosifret avkastning for globale aksjer. Dette til tross for at økonomiske indikatorer og nøkkeltall i USA og eurolandene har utviklet seg svakere i samme periode. Sentralbankenes tone har gått fra å være innstrammende, til å bli løsere og mer «tålmodig».

Utvikling utvalgte indekser april 2019
Utvikling utvalgte indekser april 2019

“Duete” sentralbanker, fallende statsrenter og Norges Bank mot strømmen

Begrepene duete og haukete er beskriver oppfatningen om hvor renten skal som følge av den økonomiske utviklingen. Mens haukete betyr at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen, betyr duete at rentene må holdes lave som følge av lavt inflasjonstrykk. Og det er nettopp duete som har vært storyen både for den amerikanske sentralbanken, Fed, og den europeiske sentralbanken, ECB, i det siste. På sitt siste rentemøte i mars signaliserte Fed en noe overraskende kursendring, renten skal ikke videre opp i år, dessuten vil reduksjonen av sentralbankens balanse (fra verdipapirkjøpsprogrammet etter finanskrisen), bli skalert ned fra mai og være ferdig i løpet av september. Denne kursendringen kommer i kjølvannet av den svake utviklingen i aksjemarkedet i fjerde kvartal, samt at veksttakten har avtatt noe.

ECB har nedjustert prognosene for BNP-vekst og inflasjon betydelig sammenlignet med anslagene fra desember. Dette kommer etter en lengre periode med avtagende vekst i diverse industribarometre og indikatorer. I tillegg ble det lansert en ny (tredje) runde med lange likviditetslån til bankene i eurosonen, såkalt TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operations). Disse støttelånene gis til kommersielle europeiske banker med formål å gi bedre betingelser til lånekunder. I månedsskiftet mars/april kom det rapporter som likevel viser lyspunkter i økonomien. Blant annet har tall fra serviceindustrien vist positive signaler i form av positiv vekst i innkjøpssjefenes indeks (PMI) for en rekke euroland, og tyske industribarometre viser positive signaler etter en lengre periode med oppbremsing i bilindustrien på grunn av innføring av nye utslippskrav.

Norges Bank hevet renten i mars med et 0,25 prosentpoeng til 1,0 prosent i mars (forrige renteheving var i september i fjor, som var første renteheving på 7 år). Norges Bank hovedstyre refererer til en norsk økonomi som utvikler seg bedre enn tidligere prognoser, høyere inflasjon og utsikter til at oppgangen fortsetter, blant annet som følger av en markert oppgang i petroleumsinvesteringene på norsk sokkel i 2019. Norges bank stikker seg dermed ut med rentehevingen i mars, og signaliserte «sannsynlighet for at renten blir satt videre opp i løpet av det neste halve året». Prognosen for styringsrenten antyder en litt raskere renteoppgang i år, og en litt lavere rentebane frem i tid enn tidligere anslått.

Sentralbankpolitikk april 2019
Sentralbankpolitikk april 2019

Aksjemarkedet tikket videre opp i mars

Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 1,6 prosent i mars, målt i amerikanske dollar. Avkastningen målt i norske kroner var 2,1 prosent, hjulpet av en sterkere dollar (dollaren styrket seg med 0,8 prosent). For første kvartal under ett har globale aksjer dermed steget over 11 prosent, og har med det tatt igjen fallet i fjerde kvartal.

Fremvoksende markeder (MSCI EM) var opp 1,6 prosent målt i norske kroner. Hittil i år er indeksen opp 9,3 prosent, og henger dermed litt bak utviklingen i industrilandene. Det kinesiske markedet har hatt en solid start på året, med positive signaler fra handelskonflikten og økt stimuli fra sentralbanken i kjølvannet av noe svakere nøkkeltall i økonomien.

Norske aksjer, målt ved fondsindeksen, endte måneden opp 0,1 prosent til tross for en sterk oljepris. Oslo Børs er hittil i år opp 8,6 prosent. De største positive bidragsyterne var Tomra, Aker BP, og Telenor og Borr Drilling.

Renter

Lange renter utviklet seg flatt i starten av året, men falt betydelig i mars med bakgrunn i sentralbankenes signaler om et lavt rentenivå fremover. Kortsiktige rentefall gir (positivt) kursutslag for globale obligasjoner med lang durasjon (rentesensitive obligasjoner). Den brede obligasjonsindeksen, Bloomberg Barclays Global Aggregate, steg med 1,7 prosent i mars. Fallende kredittpåslag har påvirket obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) positivt. Indeksen for globale høyrenteobligasjoner er opp over 6 prosent i årets første kvartal.

Sterk start på året, men fjerde kvartal er ikke glemt …

Med en så god start på året er det fort gjort å glemme hvor dårlig slutten på fjoråret var. Strekker vi tiden tilbake til siste halvdel av september, så er markedene nesten tilbake på samme nivå. Investorer har med andre ord fått lite igjen for å ta risiko i den perioden. Men strekker vi tidslinjen lenger, og snakker år og ikke måneder, ser bildet straks annerledes ut og betydelig bedre. Reisen med risikable aktiva blir lønnsom med tiden – de kortsiktige svingningene, og de blodrøde overskriftene i media, må man som investor leve med.

“Far more money has been lost by investors trying to anticipate corrections, than lost in the corrections themselves.” – Peter Lynch

Utvikling utvalgte indekser HIÅ
Utvikling utvalgte indekser HIÅ

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x