fbpx

Hvorfor rebalansering av porteføljen er så viktig

Fordeler ved rebalansering?

Regelmessig eller regelbundet rebalansering av porteføljen er et viktig verktøy i porteføljekontruksjonen. Her skal vi se på fordelene ved rebalansering.

Investeringer handler i stor grad om å finne gode investeringsobjekter, slik som gode aksjer eller fond. Dessverre er det mange som overser eller glemmer en annen viktig side av en investeringsstrategi, nemlig porteføljekonstruksjonen. Med porteføljekonstruksjonen tenker vi på utformingen av selve porteføljen og styringen av denne over tid. Et aksjefond kan ha få eller mange aksjer og man kan begrense enkeltposisjoners størrelse eller ha maksimalvekter på ulike bransjer. I et kombinasjonsfond vil man måtte bestemme fordelingen mellom aktivaklasser, mens man i et globalt fond vil være opptatt av geografisk fordeling. Når man har fastsatt denne fordelingen og posisjonert porteføljen deretter, vil vektene mellom porteføljens bestanddeler skli over tid, etter hvert som kursene forandrer seg. Det som i utgangspunktet var 60 % andel i aksjer, vil kunne øke til 63% om aksjekursene stiger mer enn de andre aktivaklassene. Å føre andelen tilbake til 60% kalles for en rebalansering, der man selger aksjer og kjøper det de resterende 40% skal bestå av. Man selger altså 3% av porteføljen (man tar en 63% aksjer ned til 60%) og man bruker inntektene til å kjøpe obligasjoner, kreditt, råvarer og andre aktivaklasser som de resterende 40% skal bestå av.

Les også: 

Derfor ønsker flere en uavhengig rådgiver

Verdien av fokus

Taper på sparing i bank

Fordelen med rebalansering

Det er to viktige årsaker til at profesjonelle investorer og forvaltere velger å bruke rebalansering som et viktig verktøy i porteføljekonstruksjonen. Den første, og mest åpenbare, er risikostyring. Ved at man rebalanserer vil man hindre posisjoner å vokse, og sikrer dermed en diversifisering. Et kombinasjonsfond har valgt en viss aktivaallokering, ved å rebalansere regelmessig sikrer man at fondet har den eksponering man ønsker. Vi kan tenke oss et kombinasjonsfond som ikke rebalanserer, da vil aksjeandelen gradvis øke etter hvert som aksjer har bedre avkastning enn renter. Over tid vil man bevege seg langt unna den opprinnelige aktivaallokeringen. Derfor har kombinasjonsfond som regel grenser for hvor mye man tillater at de ulike aktivaklasser sklir fra den opprinnelige fordelingen mellom aktivaklassene. Man rebalanserer når disse grensene nås.

Det andre motivet for å rebalansere er at det bedrer den forventede avkastningen. Logikken er enkel, man selger verdipapirer som har steget og kjøper verdipapirer som har falt. Man sikrer gevinster. Ulike studier og simuleringer viser at porteføljer med rebalansering stort sett har høyere avkastning med lavere risiko enn porteføljer hvor man ikke rebalanserer.

…og ulemper?

Det må da være noen ulemper også? Selvfølgelig er det noen ulemper. Først og fremst er det fare for å pådra seg store transaksjonskostnader. Profesjonelle formuesforvaltere er klar over faren og er derfor opptatt av å minimalisere transaksjonskostnadene. Det vil også sette opp fornuftige grenser for når en rebalansering trigges. Man skal ikke handle for dyrt, for ofte eller for mye. I tillegg er det naturlig å benytte de anledningene som byr seg til rebalansering. Om midler trekkes ut av porteføljen så selges de aktivaklasser hvor man har en overvekt i forhold til den fastsatte aktivaallokering, og tilsvarende kjøpes undervekten inn dersom det tilføres midler til porteføljen. Utbytte og kuponger reinvesterer på tilsvarende måte.

Integrert del av investeringsstrategien

For de fleste formuesforvaltere og profesjonelle investorer er rebalansering av porteføljen en helt naturlig sak. Det sees på som et enkelt risikostyringsverktøy som har en disiplinerende effekt. Når det i tillegg viser seg å være gunstig for avkastningen på lang sikt, er det ingen tvil, rebalansering er et nyttig verktøy i formuesforvalterens verktøykasse.

Les også: 

Derfor ønsker flere en uavhengig rådgiver!

Verdien av fokus

Taper på sparing i bank

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x