fbpx

Endringer i skattereglene for 2019 som kan påvirke deg

Endringer i skattereglene forekommer stort sett hvert år. Vi ser på noen av de mest interessante og aktuelle endringene i 2019 for våre kunder og lesere.

Endringer i skattereglene forekommer stort sett hvert år. Ved inngangen til det nye året trådte en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Vi ser nærmere på noen av de mest interessante og aktuelle endringene for våre kunder og lesere.

Generelle skatteendringer

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 23 til 22 prosent, noe som innebærer lavere selskapsskatt og lavere kapitalskatt på renter fra innskudd og obligasjoner, samt utleieinntekter. Det betyr også at fradraget for gjeldsrenter reduseres fra 23 til 22 prosent.

Trinnskatt på lønn økes, men med reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt, reduseres den maksimale marginalskattesatsen med 20 basispunkter fra 46,6 til 46,4 prosent.

Skatt på utbytte og aksjeinntekter skal nå oppjusteres med en faktor på 1,44. Det betyr at aksjebeskatningen øker fra 30,59 prosent (23 prosent x 1,33) til 31,68 prosent (22 prosent x 1,44). Bakgrunnen for innføringen av oppjusteringsfaktoren var i sin tid for å hindre et såkalt inntektsskifte, for å forhindre at bedriftseiere ble insentivert til å ta ut utbytte i stedet for lønn for utført arbeid.

Formuesskatten påvirkes i den forstand at verdsettelsesrabatten for aksjer, driftsmidler mv. øker fra 20 til 25 prosent. I tillegg heves bunnfradraget fra 1.480.000 kroner til 1.500.000 kroner (3.000.000 kroner for ektefeller som skattlegges under ett). Skattesatsen forblir på 0,85 prosent.

Fra 1. januar 2019 kan eiendomsskattesatsen det første året det skrives ut i kommunen maksimalt tilsvare 1 promille av takstverdien. I tillegg kan kommunene kun øke satsene på eiendomsskatt med 1 promille av takstverdien av eiendommen i året. Det samme gjelder for bolig- og fritidseiendom.

Øvre beløpsgrense for reisefradrag settes til 97.000 kroner, som gjelder for reiser både innenfor og utenfor EØS. Dette selv om høyere kostnader kan dokumenteres.

Les også: 

Forvaltningshuset etablerer allianse med Söderberg & Partners

6 tegn på at du er klar til å gå av med pensjon

Aksjesparekonto

Forlengelse av overgangsordningen ble vedtatt, og den nye fristen for skattefri overføring av verdipapirer til aksjesparekonto er nå 31.12.2019 (forlenget med et år). Dette er veldig gode nyheter for alle private investorer som enda ikke har overført eller tatt stilling til hvorvidt de bør overføre verdipapirene sine til en aksjesparekonto.

I tillegg er det flere nyheter som medfører at ordningen blir enda mer gunstig enn den allerede var:

Utbytte inkluderes i ordningen, noe som innebærer at utbytte ikke lenger skattlegges umiddelbart, men heller utsettes til midlene tas ut av kontoen. Det blir da å anse som urealisert gevinst på lik linje med annen urealisert gevinst som står på en aksjesparekonto.

Fra nyttår ble det også mulig med overføring av verdipapirer mellom kontoer uten beskatning. I tillegg kan en andel av verdipapirene nå overføres til ektefelle og arvinger i forbindelse med skifte, i motsetning til tidligere hvor hele kontoen måtte overføres i sin helhet (som kunne gjøre det vanskelig ved et samlivsbrudd eller et arveoppgjør med flere arvinger).

Fondskonto (kapitalforsikring)

Det er nå vedtatt at investeringer i aksjer og andre verdipapirer gjennom en fondskonto (kapitalforsikring) skal skattlegges på lik linje med investeringer i verdipapirfond, når forsikringselementet er lavt. Forsikringselementet anses for å være lavt når dødsrisikodekningen er på mindre enn 50 prosent av beholdningen på konto.

Dette vil i større grad likestille skattereglene av fondskonto med alternative måter å organisere investeringene sine, som eksempelvis en aksjesparekonto eller et investeringsselskap.

Les også: 

Oppsummering av året 2018

Økonomisk uavhengighet – den store muligheten

Andre endringer gjeldende fra 1. januar 2019

Grensen for fradraget ved gaver til frivillige organisasjoner øker fra 40.000 kroner til 50.000 kroner.

Tips – for eksempel til ansatte i serveringsbransjen – er skattepliktig inntekt for mottakeren. Fra 1. januar 2019 innføres det plikt for arbeidsgivere til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips som den ansatte mottar, og vil med andre ord behandles på lik linje som øvrig lønn.

Alle økonomiske fordeler den ansatte får pga. arbeidsforhold er skattepliktige. Hvis den ansatte får en økonomisk fordel fra andre enn arbeidsgiver vil det anses som en «fordel vunnet ved arbeid», og er dermed skattepliktig. Nye regler fra 1. januar 2019 betyr at arbeidsgivere nå er pliktige å rapportere flybonuspoeng opptjent på yrkesreiser som er betalt av arbeidstaker, og vil bli refundert av arbeidsgiver.

Næringsdrivende kan få inntektsfradrag for innskudd i pensjonsordning som tilfredsstiller vilkår fastsatt i innskuddspensjonsloven. Grensen øker til 7 prosent for inntekt opp til 12G.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x