fbpx

Det norske aksjemarkedet – utsiktene for resten av året?

Positiv trend i det norske markedet

Hovedindeksen på Oslo Børs er i skrivende stund opp 8 %. Oslo Børs har også vært sterk sammenlignet med resten av verdens aksjemarkeder. For eksempel er verdensindeksen til MSCI omtrent uendret så langt i 2018 målt i norske kroner. Den gode avkastningen på Oslo Børs har blant annet vært drevet av olje og energi. Oljeprisen har steget kraftig, og mer enn de fleste analytikere hadde forventet. Dette gir høyere inntjening for selskapene innen oljeproduksjon og oljeservice. Den særnorske sektoren for lakseoppdrett har også dratt børsen i riktig retning. De siste ukene har vi hatt laksepriser som er rekordhøye for årstiden.

Børsåret har startet bra – men hvordan er utsiktene for resten av 2018?

Kort fortalt er utsiktene gode, men som alltid med noe usikkerhet. Norsk og global økonomi er i vekst og selskapenes inntjening øker. Prisingen på på Oslo Børs kan synes noe høy og ligger noe over sitt historiske gjennomsnitt, men er understøttet av fundamentale forhold. Bruker vi konsensus av analytikerne sine estimater på fremtidig inntjening, finner vi pris i forhold til inntjening på 17.4x for hovedindeksen på Oslo Børs. Dette er litt høyt historisk, men ikke avskrekkende. Prisingen understøttes av god vekst i selskapenes inntjening og raskere vekst rettferdiggjør en noe høyere prising. I tillegg har prisene på olje og laks steget mer enn hva analytikerne hadde forventet, så vi får en videre oppjustering av estimatene for selskapenes resultater. Vi skal likevel huske at korreksjoner er vanlige i aksjemarkedet, og at uforutsette hendelser kan påvirke kursutviklingen på kort sikt.

Ser vi på prising mot selskapenes bokverdier, finner vi en Pris/Bok på 1.8x. Dette er ikke en spesielt høy prising sett i et historisk perspektiv og sammenlignet med andre aksjemarkeder er Oslo Børs moderat priset i forhold til bokverdi.Tidligere har det vært «fare på ferde» når prisingen går mye over 2 ganger bokverdi, men flere markeder prises høyere på pris/bok enn Norge, inkludert de anglosaksiske landene og våre nordiske naboland.

Rentenivået er noe vi skal følge med på fremover

Nå når verdens sentralbanker så smått har begynt å øke sine styringsrenter. Amerikansk 10-årig statsrente har steget til 3 %, betydelig opp fra 1,36 % juli 2016. Det langsiktige rentenivået er høyst relevant for prisingen av aksjer. Med høyere statsrenter må man øke sin diskontering av fremtidig inntjening og dette gir lavere verdi i dag av fremtidig kontantstrøm. Høyere renter gir også investorene et godt alternativ til å investere i aksjemarkedet. En 10-årig statsrente på 3 % er foreløpig ikke «konkurransedyktig» mot aksjer – aksjemarkedet vil med all sannsynlighet gi bedre avkastning enn 3 % per år over de neste ti årene. Men denne vurderingen av risiko mot avkastning kan endre seg dersom rentenivået skulle fortsette å stige.

Hva kan gå galt?

Her og nå ser vi få skyer på himmelen, med fin økonomisk vekst, moderat inflasjon og gode råvarepriser. Globale aksjemarkeder er heller ikke veldig høyt priset, men store børsfall har historisk kommet fra «eksterne sjokk» og ikke nødvendigvis som følge av at markedet som helhet er dyrt. Eksempler på dette er «Black Monday» i 1987 og finanskrisen i 2008 og slike eksterne sjokk kan være vanskelige å forutse. Fall i råvareprisene, da spesielt i prisene på olje og gass, er kanskje den største faren for Oslo Børs. Dette kan redusere inntjeningen til selskaper som står for rundt 30 prosent av verdiene i Hovedindeksen. I tillegg kan rentenivået bli et tema, men bare dersom oppgangen i statsrentene skulle fortsette.

Investert i et lønnsomt og konkurransedyktig norsk næringsliv

Selskapene på Oslo Børs har en 10 %underliggende avkastning på egenkapitalen og dette er attraktivt i forhold til sammenlignbare investeringer. Selskapene betaler også et direkte utbytte til sine aksjonærer på ca. 4 % per år. Norge er en liten, åpen økonomi, og våre største selskaper konkurrerer i et globalt marked. Norske selskaper lykkes godt i denne konkurransen. Selskapene er som regel også godt ledet og følger prinsipper for god eierstyring. Vi betrakter derfor det norske aksjemarkedet som et attraktivt investeringsalternativ.

 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x